Papilloma removal mouth

Traducere

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei How to avoid complications in skull base surgery C. This paper is an overview of the papilloma removal mouth complications that can occur during regular endoscopic sinonasal surgery and also in skull base surgery. It emphasizes the role of the preoperative assessment of the patient, including a meticulous analysis of the history, associated diseases, prior surgeries and endoscopic or imaging investigations.

Several potential complications are discussed and the therapeutic ap­proaches are detailed for these circumstances.

Forum ORL.ro: REZUMATE

The idea of team work, pro­per technologies and attentive analysis of each patient is discussed, with examples of some cases.

Also, a brief history of the development of this surgery in our country is presented. The final recommendation relies on the step surgery for skull base pathology according with the team expertise, instrumentation and the availability of the hospital to treat potential complications.

Această lucrare este o revizuire a complicațiilor care pot apărea în timpul chirurgiei endoscopice rinosinuzale obișnuite, dar și în chirurgia rinobazei. Este accentuat rolul evaluării postoperatorii a pacientului, inclusiv o analiză meticuloasă a anamnezei şi comorbidităților, intervenții chirurgicale anterioare sau investigații imagistice. Sunt discutate câteva complicații potențiale și sunt detaliate opțiunile terapeutice pentru aceste circumstanțe.

HPV o necunoscuta?

Pe baza unor cazuri clinice, aducem în discuție importanţa lucrului în echipă, tehnologiile adecvate și analiza atentă a fiecărui pacient. De asemenea, este prezentată succint dezvoltarea acestei chirurgii în human papillomavirus and prostate cancer noastră.

Recomandarea finală se bazează pe chirurgia papilloma removal mouth a patologiei de bază papilloma removal mouth craniu, în funcție de expertiza echipei, echipamentul disponibil și disponibilitatea spitalului papilloma removal mouth a trata eventualele complicații.

Otolaryngologists have assumed a major role in the eva­lua­tion and surgical management of skull base defects that result in cerebrospinal fluid CSF leaks and meningoencephaloceles. This pre­sen­tation highlights the diagnosis, surgical techniques and post­ope­ra­­tive care relevant to nasal CSF leaks. Surgical management is highly in­­di­­vidualized and depends on a number of factors, in­clu­ding etiology, ana­­to­mic site, and underlying intracranial pres­sure.

Predictive factors of suc­cessful closure of the CSF leaks are dis­cussed. Medicii din specialitatea ORL au dobândit un rol major în eva­lua­rea diagnostică şi tratamentul chirurgical al defectelor ba­zei cra­niu­lui care pro­duc fistule de lichid cefalorahidian LCR şi me­nin­go­en­cefalocel.

Această pre­zen­tare subliniază metodele de diagnostic, teh­nicile chirurgicale şi în­gri­jirea postoperatorie a pa­cien­ţilor cu fis­tu­lă de lichid cefalorahidian. Tra­ta­mentul chi­rur­gical este puternic in­di­vi­dualizat şi depinde de o mulţime de fac­tori, prin­tre care etiologia de­fec­tului de rinobază, localizarea anatomică a defectului şi presiunea in­tra­cra­nia­nă. Factorii predictivi pentru reu­şita chi­rur­gicală a plastiei durale sunt amplu discutaţi în articol.

The authors present their experience in the closure of sellar floor after endoscopic transnasal transsphenoidal approach of pituitary adenomas and craniopharyngiomas.

The single nostril approach with the rostrum sphenoidale ablation, the superior turbinate preservation and the maintenance of nasal mucosa integrity in the contralateral nasal fossa are making possible the adequate broad and in total safety at the pituitary fossa level. At the end of the surgical intervention the sellar floor is closed using allografts or xenografts, from adipose tissue, muscle, fascia latta, bone graft, to adhesive glue and titanium plates that will ensure the necessary rigidity to the skull base.

A resistant retentive cavity can be assured by the dura mater suture with non-absorbable suture 6. Over the last nine years, the mixed surgical papilloma removal mouth ENT - neurosurgery has used all the closure methods of the hypophyseal fossa described in the specialty literature. In the current paper, the most used methods are presented according to the approached pathology.

The efficient closure of the sellar floor creates postoperatively the conditions of a quick healing without complications and with a fast discharge. Autorii prezintă experiența lor în închiderea planșeului selar după chirurgia transnazală papilloma removal mouth a adenoamelor hipofizare și a craniofaringioamelor. Calea de acces mononarinară, cu ablația rostrumului sfenoidal, conservarea cornetului superior și menținerea integrității mucoasei nazale de pe fosa nazală controlaterală, face posibil un abord suficient de larg și în deplină siguranță la nivelul lojei hipofizare.

La finalul intervenției, închiderea planșeului selar se face utilizând allogrefe sau xenogrefe, de la țesut adipos, mușchi, fascia latta, grefon osos, la adezivi biologici și plăcuțe de titan care să asigure rigiditatea necesară bazei craniului.

O cavitate retentivă rezistentă poate fi asigurată și prin sutura durei mater cu fir neresorbabil 6. În ultimii 9 ani, echipa chirurgicală ORL - neu­ro­chirurgie a utilizat toate metodele de închidere a lojei hipofizare de­scrise în literatura de specialitate. În lucrarea de față sunt pre­zen­ta­te me­todele cele mai utile, în concordanță cu patologia abordată.

Cum să evităm complicaţiile în chirurgia rinobazei

Închiderea eficientă a planșeului selar creează post­ope­ra­tor condițiile unei cicatrizări rapide fără complicații și cu externare precoce. The skull base anatomy is complex, with the presence of mul­tiple channels and foramina for the passage of vital neurovascular struc­tures. The pathology involving the skull base is either intrinsic with vestibular papillae symptoms originor through extension from adjacent structures.

CT and MRI studies, papilloma removal mouth complementary information, are often used to­ge­ther for the evaluation of pathological lesions with the assesment of their extension and anatomical relations. It is necessary to be familiar with the skull base anatomy, reaching appropiate differential diagnosis and de­ciding the optimal papilloma removal mouth approach.

This presentation illustrates the ra­dio­logical antomy of the skull base with emphasis on a few frequent pa­tho­logical conditions.

Baza de craniu are o anatomie complexă, existând nu­me­roa­­se canale și foramene de pasaj pentru structuri neurovasculare vi­­tale. Patologia care interesează baza de craniu poate fi intrinsecă osoa­­să sau prin extensie de la structurile adiacente.

Pentru evaluarea mo­­dificărilor patologice, cu aprecierea extensiei leziunii și a raporturilor sale, metodele imagistice CT-IRM sunt folosite adesea împreună, oferind in­­for­mații com­plementare. Sunt necesare cunoașterea în detaliu a ana­to­miei lo­ca­le pentru localizarea cu acuratețe a procesului patologic, efec­tua­rea diag­nosticului diferențial și stabilirea metodei optime de abord chi­rur­gi­cal. Această lucrare prezintă anatomia radiologică a bazei de craniu și de­taliază câteva aspecte patologice frecvent întâlnite.

  • Forum adventube.ro: REZUMATE
  • Papilloma virus cu ce se trateaza
  • mucosal - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  • 32 Best ALLERGIES AND EYE ILLNESSES images | Stye treatment, Eye stye remedies, Stye remedy

Patologia orbitară Papilloma removal mouth şi catetere utilizate în obstrucţia papilloma removal mouth lacrimale Stents and intubation devices used in lacrimal pathway obstruction Alina Daniela Popa Cherecheanu1, Vlad Budu2 1.

The tears are evacuated through the lacrimal pathways towards the inferior nasal meatus by capillarity, suction, and gravity. A defective drainage due to obstruction papilloma removal mouth the lacrimal drainage system results in an overflow of tears onto the face, known as epiphora.

In these cases, the gold standard is to restore the normal lacrimal flow.

Tratamentul endoscopic al fistulelor de lichid cefalorahidian

The authors present the different types of stents used in the oph­thal­mologic field, by describing the therapeutic procedure, the indications and the complication that may occur from it.

Evacuarea lacrimilor se realizează prin căile lacrimale către meatul nazal inferior, datorită papilloma removal mouth, gravitației şi diferențelor pre­sionale.

papilloma removal mouth tratament impotriva oxiurilor la adulti

Un drenaj defectuos secundar unei obstrucții la nivelul apa­ra­tului lacrimal poate duce la epiforă. În aceste cazuri, tratamentul de elecţie constă în restabilirea fluxului lacrimal normal.

Autorii pre­zin­tă tipurile diferite de stenturi folosite în oftalmologie, descriind teh­nica chirurgicală, indicațiile şi complicațiile care pot apărea. De ase­menea, este prezentată o tehnică îmbunătățită de DCRS, care pre­su­pune utilizarea unui stent cu margini duble, al cărui rol este de a men­ține permeabilitatea drenajului lacrimal procedeu chirurgical pro­priu.

Cuvinte-cheie: căi lacrimale, dacriocistorinostomie, stent Dacriocistorinostomia endoscopică transnazală la copii Transnasal endoscopic dachriocistorhinostomy at children Bogdan Mocanu1, Alina Ciocâlteu2, Papilloma removal mouth Mocanu3, Georgeta Mocanu3, Silviu Oprescu1, Vlad Budu4 1.

Brain Institute - Spitalul Monza, București 2. Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice, București 3. The authors present their experience papilloma removal mouth transnasal en­dos­copic approach for chronic dacryocystitis, at children. The paper un­der­line the advantages of using intraoperative angled scopes or Endo­Cameleon - endoscope with variable angulationwith HD viewing of the lacrimal sac cavity after removing of the medial wall.

Autorii prezintă experiența lor în abordarea dacriocistitei cro­nice rezolvabilă prin chirurgia endoscopică transnazală, în pa­to­­lo­gia pe­dia­trică. Lucrarea pune accentul pe avantajele utilizării intra­operatorii a ti­jelor angulate pentru chirurgie endoscopică sau EndoCameleon - tija optica cu angulație variabilăcu vizua­li­zarea în format HD a cavității sacului lacrimal după îndepărtarea pe­retelui medial.

From the stage of early mucocele up to the development of orbital complications, the ENT practitioner must acknowledge the best surgical approach. The rhinosinusal mucocele may appear in any paranasal sinus the frontal sinus is the most frequently affected.

papiloma en la boca como se cura tratament helminti

The ethmoidal mucocele papilloma removal mouth the most frequent or­­bital complications. Mucocelul etmoidal reprezintă o formațiune chistică ce este căptuşită de papilloma removal mouth cu înveliş propriu şi conținut mucoid.

Apare cel mai frecvent prin obstrucția drenajului glandelor mucoasei sinuzale, cu creştere lentă şi distrucția pereților osoşi adiacenți. De la entitatea denumită mucocel la debut şi până la mucocelul cu complicații orbito-oculare, medicul otolaringolog trebuie să fie conştient de modalitatea de abord chirurgical. Mucocelul rinosinuzal poate apărea în oricare dintre sinusurile paranazale sinusul frontal este cel mai frecvent afectat.

Case of The Week: Acquired Double Lip Double lip is a rare deformity of the face, which can occur as congenital or acquired anomaly.

Mucocelul etmoidal produce cel mai frecvent complicații papilloma removal mouth. Autorul îşi propune să treacă în revistă diferitele localizări ale mucocelelor rinosinuzale, tehnicile chirurgicale endoscopice specifice şi complicaţiile orbito-oculare ce pot apărea.

Traducere "mucosal" în română

Cuvinte-cheie: mucocel rinosinuzal, chirurgie endoscopică, complicații papilloma removal mouth Tumori orbitare — biopsie sau excizie? Orbital tumors — biopsy wart treatment dermatologist excision? Speranţa Schmitzer1, Corina Butea-Simionescu2 1. Even though it is an anatomically small space, the orbit con­tains a wide range of structures that can be the place of origin for various tumour types, both in adults and in children, malignant or benign.

The most common tumours in children are the dermoid cyst, capillary haemangioma and rhabdomyosarcoma, and in adults - lymphoid tumours, cavernous haemangiomas and meningioma. Or­bi­tal tumours may be asymptomatic for a long time, some being dis­co­vered by chance during investigations that are not related to oph­thal­mology.

Tumour growth determines proptosis, ocular motility disorders or decreased visual acuity, sometimes without any subjective complaints. The course of treatment is determined based on three elements: papilloma removal mouth presentation, imaging and histological exa­minations, preferably within a multidisciplinary approach. The treat­ment of orbital tumours may be only surgical intervention, or may be as­sociated with radiotherapy and chemotherapy.

In terms of surgery, a complete papilloma removal mouth excision is preferred, but because of the limited space and the major structures within the orbit, this might be difficult to achieve without aesthetic and functional risks. There are times when a biopsy with or without a partial excision of the tumour can be useful, al­lowing diagnosis and appropriate treatment without affecting the vi­sual analyser lymphoproliferative tumours.

In the past, biopsy was not recommended in cases of suspected malignancy or pleomorphic ade­noma, but recent studies are beginning to rethink this concept.

Posts: Înscris: Dar se pare ca nu au fost citite.

For vas­cular tumours, a biopsy is absolutely contraindicated because of the in­creased risk of papilloma removal mouth.

Deși este un spațiu anatomic mic, orbita conține o gamă lar­gă de structuri ce pot fi locul de origine pentru diferite tipuri de tu­mori, atât la adulți, cât și la copii, maligne sau benigne.

Cele mai frec­ven­te tumori la copii sunt chistul dermoid, hemangiomul capilar și rab­do­miosarcomul, iar la adulți - tumorile limfoide, hemangioamele papilloma removal mouth și meningiomul. Papilloma removal mouth tumorale orbitare pot fi asim­pto­ma­tice timp îndelungat, unele fiind descoperite întâmplător cu ocazia unor investigații ce nu țin de sfera oftalmologică.

Creșterea tumorală de­­ter­­mină proptoză, tulburări de motilitate oculară sau scăderea acui­tății vizuale, fără alte acuze subiective. Conduita terapeutică se stabilește pe baza celor trei ele­mente: aspect clinic, examene imagistice și histologie, preferabil în ca­drul unei abordări multidisciplinare.

Tratamentul tumorilor or­bi­ta­re poa­te papilloma removal mouth exclusiv chirurgical sau intervenția se poate asocia cu ra­dio­tera­pie şi chimioterapie. Din punct de vedere chirurgical, este de pre­fe­rat excizia completă a formațiunii, însă din cauza spațiului limitat şi a structurilor importante existente în orbită acest papilloma removal mouth este dificil de rea­lizat fără riscuri estetice și funcționale.

Sunt situații când biopsia cu sau fără excizia parțială a tumorii poate fi utilă, permițând diagnosticul și stabilirea tratamentului adecvat fără a afecta analizatorul vizual tu­mori limfoproliferative. În trecut, biopsia nu era recomandată în ca­zu­rile cu suspiciune de malignitate sau în adenomul pleomorfic, însă stu­diile recente încep să reconsidere acest concept.

În cazul tumorilor vas­culare, biopsia este absolut contraindicată, din cauza riscului crescut de sângerare. Patologia laringiană Explorarea endoscopică laringiană Endoscopic evaluation of the larynx R. The paper presents a revision of the endoscopic techniques for laryngeal evaluation.

Keywords: laryngeal pathology, endoscopic evaluation Rezumat. Lucrarea își propune o revizuire a procedeelor de examinare endoscopică a laringelui. Cuvinte-cheie: patologie laringiană, examinare endoscopică Electromiografia laringiană. Principii de bază Laryngeal electromyography. Electromyography is a useful method of investigation of neuromuscular diseases. It can provide data regarding the nature of the disease central or periphericthe localization nerve or musclethe involved nerve, and can also give information about the recovery.

It was performed for the first time in our country in The authors present the intrinsic hpv from herpes papilloma removal mouth examination. The method is useful for the diagnosis and differentiation of vocal cord movement disorders which may cause diseases of joints and cartilage between the larynx, the primary disorder of muscles or of the nerves that innervate them.

Laryngeal electromyographic requires knowledge in both fields, otolaryngology and neurology. For this reason, it is carried out and done as a teamwork by the ENT physician and the neurologist with competence in EMG. Electromiografia este o metodă utilă de investigație a afec­țiu­­ni­lor neuromusculare.

Ea ne poate oferi informații cu privire la natura le­ziu­­nii centrală sau perifericălocalizarea ei la nivel de nervi sau mușchipoate preciza nervul afectat, dar și elemente de predicție cu pri­vi­­re la re­cu­perare. Electromiografia a fost efectuată prima dată în țara noas­­tră în anul Autorii prezintă particularitățile examinării papilloma removal mouth la­ringiene intrinseci. Metoda este utilă pentru diagnosticul și di­fe­­­ren­­­ție­rea tulburărilor de mișcare a corzilor vocale, care pot avea drept cau­ză afecțiuni ale articulațiilor dintre cartilajele laringelui, afecțiuni mus­culare primare sau ale nervilor care îi inervează.

Spre deosebire de stu­dii­le electromiografice ale musculaturii scheletice, patologia neuro­la­rin­­go­lo­gi­că necesită cunoștințe din ambele domenii, ORL și neurologie. Papilloma removal mouth acest motiv, efectuarea examenului EMG laringian se face în echipă mixtă, me­dic otolaringolog - neurolog cu competență în electromiografie. The authors present the results obtained using the vocal acoustic analysis before and after the phoniatric treatment applied to a group of 12 patients with dysfunctional dysphonia.

Material and me­thods. From January to December we evaluated 12 patients di­ag­nosed with dysfunctional dysphonia treated in our clinic with pho­nia­tric treatment. As sujective evaluation parameter of vocal performance, we used VDI. The patients followed ambulatory phoniatric treat­ment, twice a week, for 12 months. Eight out of 12 pa­tients presented a subjective and objective improvement of vocal per­formances. Keywords: vocal acoustic analysis, dysfunctional dysphonia, phoniatric treatment Rezumat.

Autorii prezintă rezultatele obținute utilizând analiza acustică vocală înainte și după tratamentul foniatric aplicat unui grup de 12 pacienți cu disfonie disfuncțională.

V-ar putea interesa

Material și metodă. În perioada ianuarie - decembrie am evaluat 12 pacienți diagnosticați cu disfonie disfuncțională și tratați în clinica noastră prin terapie fo­nia­tri­că. Ca parametru su­biectiv de apreciere a performanței vocale, am utilizat VDI.

papilloma removal mouth papilloma bordo palpebrale

Pacienții au efectuat tratament foniatric în regim ambulator, de două ori pe săptămână, timp de 12 săptămâni. Cuvinte-cheie: analiza acustică a vocii, disfonie disfuncțională, tra­ta­ment foniatric Afecţiuni ORL în mastocitoză. Încadrarea într-o categorie de handicap sau pensionare de invaliditate ENT disorders in papilloma removal mouth.

Falling within a handicap or invalidity retirement category Ioana Soare1, Nicoleta Vaia2 1. At the European level, there are many patients with rare di­sea­ses, but we must have only one case on hpv breast papilloma disease in a country. Papilloma removal mouth Romania, there are 64 cases of mastocytosis, of which 30 are met in chil­­dren.

Throat Cancer and HPV

The most frequent disorders encountered in these patients are: anaphylactic reactions, asthma, allergic rhinitis, vertigo, chronic cough, severe laryngitis, but also usual ENT disorders very difficult papilloma removal mouth treat.

Keywords: rare diseases, mastocytosis, anaphylactic reactions, papilloma removal mouth, vertigo, handicap, invalidity, pension, social benefits REZUMAT. La nivel european, avem foarte mulți pacienți cu boli rare, dar pe fiecare boală putem avea doar câte un singur caz într-o țară.

În Ro­mânia avem 64 de cazuri de mastocitoză, dintre care 30 de copii. Afec­țiunile frecvente ale acestor pacienți sunt: reacții papilloma removal mouth, astm, ri­nită alergică, vertij, tuse persistentă, laringite severe, dar și afec­țiuni ORL obișnuite, dar extrem de greu de tratat.

Din cauza se­ve­ri­tății bolii și a implicațiilor medicale, profesionale și sociale, acești pa­cienți sunt con­si­derați persoane cu nevoi speciale și sunt încadrați într-o formă de aju­tor social. Cuvinte-cheie: boli rare, mastocitoză, reacții anafilactice, laringită, ver­tij, handicap, invaliditate, pensie, asigurări sociale Sesiunea a IV-a.

Asevedeași