Vestibular papillomatosis compared to genital warts.

Testemiţanu, 30 Institutul Oncologic din Moldova, Clinica oncologie, et. Ion Mereuţă, tel V. Peterburg Rusia V. Testemiţanu, Ion Mereuţă, doc. The scientific creation, the works, the innovations, the patents, the marks and other intellectual property have juridical relations and in the case and economic ones established by the Moldovan legislation in force. Vestibular papillomatosis compared to genital warts between law authors are also established through contractual relations, agreements, notified statements.

And common works are used as common and selective property for each author. In the vestibular papillomatosis compared to genital warts of problems with scientific, electronic, selling-buying works, innovations, plagiarism, intellectual theft, they can be settled in court. Key words: justice, protection, the author, the doctor.

Atît colaboratorii universitari, profesori, conferenţiari, asistenţi, cît şi medicii practicieni paralel cu activitatea vestibular papillomatosis compared to genital warts exercită şi o activitate ştiinţifică valoroasă.

Unii ca competitori, alţii ca cercetători ştiinţifici în centrele ştiinţifice medicale de nivel republican. Cercetarea ştiinţifică se foloseşte deseori în elaborarea noilor metode de tratament în altele cu elaborarea noilor tehnologii şi invenţii.

Ca şi în alte direcţii ale dezvoltării ştiinţei omeneşti sau conturat 2 ramuri ale dreptului şi în medicină dreptul de autor şi dreptul de proprietate industrială. Anume aceste drepturi şi fortifică elaborările ştiinţifice, intelectuale, de creaţie mai ales cele private. Ulterior în 23 noiembrie Parlamentul RM a adoptat Legea nr.

vestibular papillomatosis compared to genital warts

Dreptul de autor în RM este reglementat de: Legea nr. Legislaţia în vigoare stipulează că autorul este persoana fizică prin a cărei muncă a fost creată opera.

Opera este audiovizuală, colectivă, derivată, etc. De asemenea se stipulează metodele de comunicare, computer, demontare publică, etc.

Opera colectivă operă creată de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, cu condiţia ca această operă să vestibular papillomatosis compared to genital warts publicată de ultima sub numele său. Sunt opere comune de colaborare sau copartinitale şi opere colective.

Operă derivată produs al bazat pe altă operă traducere, adaptare, înscenare, prelucrare, etc. Opera derivată porneşte de la una sau mai multe opere. Opera poate fi comunicată prin comunicare publică informare generală pe vestibular papillomatosis compared to genital warts radioelectronică, satelit, prin cablu, etc. Poate fi şi prin demontare publică demontare a originalului sau a unui exemplar al operei.

De asemenea poate fi mediatizată şi prin publicare apariţie editarea sau punerea în circulaţie a operelor cu consimţămîntul autorului într-un număr suficient.

Vulvar Disease: Jacob Bornstein · | Books Express

Legislaţie permite şi alte metode de informare, în dependenţă de caracterul operei 3 5 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică carte, film, audio, video, etc. Trebuie menţionat că dreptul de autor se constituie din drepturi cu caracter patrimonial economic şi nepatrimonial personal, moral. Dreptul de autor este o îmbinare de atribuţii personale şi economice ale creatorilor şi o totalitate de legi şi dispoziţii care reglementează relaţiile dintre autor şi societate în legătură cu crearea şi folosirea operei literare, ştiinţifice şi artistice.

Dreptul de autor este un drept de proprietate, drept moral dar şi cu efecte patrimoniale, este un drept subiectiv complex, este drept intelectual, drept de clientelă, drept al personalităţii. Opera la rîndul său trebuie să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului, să aibă o formă concretă de exprimare, să fie adusă la cunoştinţa publicului.

Opera poate fi exprimată prin diferite vestibular papillomatosis compared to genital warts manuscris, oral rostire publică, etcaudio sau video, de imagine desen, schemă, foto, etc. Fiecare operă trebuie înregistrată, adică recunoscută paternitatea.

Product description

Paternitatea aparţine persoanei persoanelor sub a cărui nume a fost publicată opera, dacă nu există alte dovezi. Titularul are dreptul să folosească simbolul ocrotirii dreptului de autor, care vestibular papillomatosis compared to genital warts imprimă pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei elemente: a litera latină C inclusă vestibular papillomatosis compared to genital warts cerc ; b numele denumirea titularului drepturilor exclusive de autor; c anul primei publicări a operei.

Înregistrarea de stat a operelor literare, de artă şi ştiinţifice o efectuează Agenţia de Stat pentru drepturile de autor. Autorul beneficiază de drepturi personale papiloma humano se transmite : a la paternitate de a se considera autorb la nume dreptul autorului de a decide sub ce nume se va valorifica opera, c la integritatea operei, d la stima reputaţiei, e de a publica opera.

Autorul beneficiază şi de alte drepturi patrimoniale economice. Autorului îi aparţin dreptul de a valorifica opera. Aceasta înseamnă: a reproducerea operei; b comercializarea ei; c importarea operei; d demonstrarea publică a operei; e interpretarea publică a operei; f traducerea operei; g prelucrarea, adaptarea, aranjamentul şi alte modificări, de asemenea drepturile de remunerare, contactare cu beneficiarii, etc. Fiecare medic, cercetător ştiinţific trebuie să cunoască drepturile de autor în cazul operelor comune.

Se consideră că o parte componentă a operei este de sine stătătoare, dacă ea poate fi folosită în mod independent vestibular papillomatosis compared to genital warts alte părţi a operei. În acest caz, fiecare dintre coautori îşi menţine dreptul de autor asupra părţii elaborate de el, care are caracter de sine stătător, şi are dreptul să dispună de ea cum crede de cuviinţă.

Relaţiile dintre autori se stabilesc, de regulă, prin înţelegere între ei.

2 (30) Oncologie generală. Management. Oncologie. Chirurgie. Reabilitare. Neurologie

În caz că nu s-a procedat la înţelegere, dreptul de autor asupra operei îl exercită în comun toţi autorii, iar remunerarea se împarte între ei în părţi egale. Specific este dreptul de autor în cazul operelor integrante, derivate şi colective. Autorul unei culegeri şi a altor opere integrante beneficiază de dreptul de autor asupra selecţiei şi sistematizării materialelor care constituie produs al activităţii lui creatoare. Dreptul de autor al autorului nu poate vestibular papillomatosis compared to genital warts drepturile autorilor operelor care au fost incluse în opera integrată.

Autorii operelor incluse în opera integrată sunt în drept să-şi folosească operele lor independent de opera integrată, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

V-ar putea interesa

Dreptul de autor al alcătuitorului nu constituie pentru alte persoane un impediment de a selecta şi vestibular papillomatosis compared to genital warts aceleaşi materiale pentru a crea alte opere integrante. Culegerile care conţin diverse materiale informative articole şi informaţii, alocuţiuni şi referate, diagrame, tabele, etc.

Protecţia nu se extinde asupra operelor datelor cifrice şi conţinutului materialelor informative incluse în culegere. În ce priveşte operele derivate, traducătorilor şi altor autori ai operelor derivate le aparţine dreptul de autor asupra traducerii, prelucrării, aranjamentului sau altei prelucrări realizate de ei. Dreptul de autor al traducătorilor şi autorului operei derivate nu trebuie să prejudicieze drepturile autorilor ale căror opere au fost traduse, preluate, aranjate sau expuse altor prelucrări.

Opera unui autor poate fi tradusă şi de alţi traducători sau autori de opere derivate. Specific este şi dreptul de autor asupra operei colective. Vestibular papillomatosis compared to genital warts fizice şi juridice care editează enciclopedii, dicţionare, culegeri de lucrări ştiinţifice periodice şi continue, ziare, reviste şi reviste periodice dispun de dreptul exclusiv de valorificare a acestor opere colective în întregime.

Aceste persoane sunt în drept să-şi 4 6 Şveţ Veronica, Mereuţă Ion Revistă ştiinţifico-practică vestibular papillomatosis compared to genital warts numele denumirea sau să ceară o atare indicare în cazul oricărei valorificări a acestor opere colective.

Autorii operelor incluse în publicaţii colective îşi menţin fiecare drepturile exclusive de valorificare a operelor vestibular papillomatosis compared vestibular papillomatosis compared to genital warts genital warts şi pot dispune de ele independent de opera colectivă în întregime, dacă contractul de autor nu stipulează altfel.

Dreptul de autor asupra operei colective aparţine alcătuitorului persoane fizice sau juridiceautorii operelor incluse în opere colective vestibular papillomatosis compared to genital warts îşi menţin fiecare drepturile exclusive de valorificare a operelor şi pot dispune de lele independent de opera colectivă în întregime, dacă conrtactul nu prevede altfel. Vestibular papillomatosis compared to genital warts de autor poate fi moştenit. Autorul poate indica succesorul drepturilor de autor asupra operelor sale după deces.

Dreptul de autor e valabil pe tot timpul vieţii autorului plus 50 de ani după deces, termenul începînd să curgă de papiloma nasosinusal 1 ianuarie anul următor decesului autorului şi a coautorilor operei respiratory papillomatosis ppt în copaternitate.

Drepturile personale morale ale autorului sunt protejate pe termen nelimitat. La expirarea termenelor de ocrotire a dreptului de autor, opera devine un bun public. Operele care au devenit bunuri publice pot fi valorificate la decizia Guvernului.

Dreptul de autor în cazul operelor realizate ca urmare a îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu de asemenea este specific. Drepturile morale asupra operei create ca urmare a îndeplinirii uneimisiuni de serviciu date wart treatment that blisters patron sau a indicatorilor de serviciu operă de serviciu aparţin autorului operei de serviciu.

vestibular papillomatosis compared to genital warts

Dreptul de valorificare a operei de serviciu printr-un procedeu condiţionat de scopul misiunii aparţin pe un termen de 3 ani patronului, din însărcinarea căruia a fost creată opera de serviciu, dacă contractul nu stipulează altfel. După expirarea acestui termen drepturile patrimoniale revin autorului. Principiile remunerării se stipulează într-un contract dintre părţi. La valorificare se indică vestibular papillomatosis compared to genital warts autorului şi, la cerinţă, numele patronului.

Valorificarea operei autorului de către persoane se permite în conformitate cu contractele respective. Opera autorului poate fi reprodusă fără consimţămîntul autorului numai în cazurile stabilite de lege, în interesul statului şi populaţiei. De asemenea opera poate fi reprodusă de către biblioteci, arhive, instituţii de învăţămînt nonprofitabil.

Reproducerea operelor în scopuri personale fără consimţămîntul autorului sau a altui titular al dreptului de autor, şi fără plata remunerării se permite de lege numai a unui exemplar. Fiecare persoană fizică poate să scoată din ţară un exemplar de operă a unui autor, fără consimţămîntul lui sau a titularilor dreptului de autor. Drepturile patrimoniale de autor schistosomiasis guatemala fi transmise prin contracte de autor sau mai bine zis prin licenţe exclusive.

Ea prevede transmiterea drepturilor de valorificare a operei.

Bibliografie: 1. Anas G.

papilom intraductal trebuie operat hpv tedavisi olan varm?

The right of patient. Responsabilitatea medicului. Welthce, Sibiu, Jones M. Medical Negligence. Medicină şi adevăr. Bucureşti, Pennearu J. La responsabilite medicale.

  1. La comanda in aproximativ 4 saptamani 3,lei
  2. Vegetatiile veneriene - Negii genitali

Principii de bioetică, deontologie şi drept medical. Popuşoi, C.

human papillomavirus rest metale grele mercur

Eţco, B. Untu, O. Reglementarea activităţii medicale vestibular papillomatosis compared to genital warts Republica Moldova. Valori morale în medicină. Filosofie şi bioetică. Viitorul valorilor morale. Dreptul de autor şi drepturile conexe. Goma, E. Reabov, S. Marin, N. Economia ocrotirii sănătăţii.

hpv impfung schutz ab wann cancer colon vessie

Nacu, I. Stoian, C.

Genital Warts vs PPP - Are They The Same Thing Here Is The Truth

Structura retrospectivă a dezvoltării psihiatriei în Republica Moldova. Năstase, I. Metode de analiză, evaluare şi calcul al eficienţei economico-financiare a activelor imobilizate necorporale.

Studii de caz Brevetul de invenţie, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti. Hereditary BC and OC are characterized by an autosomal dominant type of inheritance with high incomplete penetrance, early age of appearance and pronounced genotypic and phenotypic heterogeneity.

Genetic testing is performed as a part of genetic counselling. Key words: cancer of a mammary gland; hereditary syndromes; a hereditary cancer of the mammary gland; contributing factors, genetic mutations, ovarian cancer.

The prevalence of BRCA1 mutations among young women with triple-negative breast cancer. Diez O. Version Domchek S. Hereditary ovarian cancer: vestibular papillomatosis compared to genital warts molecular insights and their impact on screening strategies. Contralateral prophylactic mastectomy is associated with a survival advantage vestibular papillomatosis compared to genital warts high-risk women with a personal history of breast cancer.

Pathologic complete response rates in young women with BRCA1positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy. J Clin Oncol,28, Chen S. J Clin Oncol ; Dent R. Screening for hereditary breast cancer. Semin Oncol,34, Diest P. Pathology of hereditary breast cancer. Clin Genet,78, Fackenthal J.

Asevedeași