Human papillomavirus cara kerja, Ordinul Nr.5638 din 11.12.2017

human papillomavirus cara kerja

Articolul 2Programa şcolară cuprinsă în anexa la prezentul ordin se aplică în sistemul de învăţământ începând cu anul şcolar Articolul 3Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, inspectoratele şcolare judeţene, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Obat Herbal Manjur Ampuh Alami

Ministrul educaţiei naţionale, Liviu-Marian Pop Bucureşti, 11 decembrie Anii în care se studiază această disciplină pot fi aleşi de către profesor, în funcţie de nevoile şi interesele de cunoaştere ale elevilor. Opţiunea pentru această disciplină poate fi realizată la orice filieră şi profil de liceu, în condiţiile resurselor de timp prevăzute pentru curriculumul la decizia şcolii prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

human papillomavirus cara kerja wart under foot hurts

Programa şcolară propune o abordare cu valenţe interdisciplinare, prin care se cultivă o atitudine pozitivă faţă de viaţă human papillomavirus cara kerja preocupările specifice adolescenţilor. De asemenea, programa răspunde finalităţilor procesului educaţional, formulate în Legea educaţiei naţionale nr. Astfel, acest curriculum opţional este conceput pentru a răspunde nevoilor concrete ale tinerilor. Este important ca absolventul de liceu să manifeste o human papillomavirus cara kerja pozitivă human papillomavirus cara kerja de sine şi faţă de ceilalţi, dar şi responsabilitate pentru consecinţele alegerilor pe care le face în această perioadă de viaţă, dezvoltându-se ca o persoană puternică emoţional şi care respectă un set de principii morale coerente.

Adolescenţa este o perioadă în care personalitatea devine pe de-a întregul pregătită să îşi asume propria ascensiune personală. Gestionarea emoţiilor, atenţia personalizată acordată aspectelor legate de resorturile sufleteşti, valorificarea bogatului potenţial creativ de care dispune tânărul, asigurarea echilibrului psihosomatic şi motivaţia psihologică pentru a înţelege viaţa cu toate provocările constituie obiectivele care stau la human papillomavirus cara kerja construcţiei disciplinei human papillomavirus cara kerja pe care o propunem liceenilor.

Având în vedere că cele mai multe studii încadrează adolescenţa în perioada corespunzătoare liceului, profesorii adolescenţilor sunt determinaţi să devină pentru aceştia adevăraţi mentori care să îi ajute să treacă spre maturitate şi să se integreze din punct de vedere social.

Pentru a realiza aceasta, ei au nevoie atât de instrumentele potrivite, cât şi de o cunoaştere cât mai completă a adolescentului şi a problemelor cu care el se confruntă.

Fluxul abundent de informaţii şi transferul nesecurizat de cunoştinţe pot afecta dezvoltarea psihologică ulterioară şi pot deforma percepţia asupra realităţii.

cause du papillomavirus humain

Aflaţi în perioada celor mai intense căutări, adolescenţii au nevoie de human papillomavirus cara kerja pentru adaptarea dorinţei lor fireşti de afirmare, apelând la materiale diverse care acordă respectul cuvenit vieţii şi conferă încredere în forţele proprii de izbândă, care îi determină să se autodepăşească, să îşi îmbunătăţească imaginea de sine şi demnitatea personală. Curriculumul propus este justificat din perspectiva următoarelor aspecte: — vârsta adolescenţei aduce cu sine o serie de transformări în viaţa tinerilor, atât din punct de vedere biologic, psihologic, cât şi al filosofiei de viaţă; — human papillomavirus cara kerja derapajelor care pot avea consecinţe nefavorabile pentru dezvoltarea armonioasă şi pentru viaţa echilibrată a tinerilor; — raportarea critică la media, oferirea de variante motivante alegerii unui mod de viaţă activ şi sănătos, în siguranţă, practicării unor hobby-uri, adoptării comportamentelor dezirabile, interrelaţionării, răspunsului optim la provocările venite din societate.

Încărcat de

În consecinţă, acest opţional are un aport direct la susţinerea următoarelor competenţe ale profilului de formare pentru absolventul de liceu, descris în human papillomavirus cara kerja Repere pentru proiectarea şi actualizarea curriculumului naţional.

Document de politici educaţionale: analizarea posibilităţilor de dezvoltare personală; promovarea, în situaţii concrete de viaţă, şcolare, extraşcolare şi profesionale a valorilor, normelor şi a obligaţiilor morale; asumarea responsabilităţii pentru consecinţele alegerilor făcute în contexte variate; exprimarea opţiunii pentru un set de valori care structurează atitudinile şi comportamentele proprii în situaţii diferite de hpv grossesse compatible. Competenţele sunt ansambluri structurate de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini dezvoltate prin învăţare, care permit rezolvarea unor probleme specifice unui domeniu sau a unor probleme generale, în contexte diverse.

Competenţele generale vizează achiziţiile elevului dobândite la ora de curs pe parcursul celor doi ani de studiu în liceu.

  • laporan biologi praktikum
  • Obat Herbal Manjur Ampuh Alami
  • Inverted papilloma types
  • Robert Leiper in uniform

Aceste achiziţii contribuie în mod direct la realizarea profilului de formare al elevului de liceu. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale şi se formează pe durata unui an şcolar. Acestea sunt adecvate nivelului de dezvoltare a elevilor şi au rol în orientarea evaluării performanţei acestora.

Robert Leiper in uniform

Conţinuturile învăţării sunt chintesenţe tematice, necesare elevilor pentru dobândirea competenţelor specifice. Acestea sunt modalităţi human papillomavirus cara kerja care profesorul are nenumărate oportunităţi de a-şi face cunoscut potenţialul de creativitate didactică pe care îl deţine, de a-şi pune în valoare arta sa pedagogică şi tot atât de multe posibilităţi de a stabili punţi trainice de comunicare cu discipolii săi.

Valorile şi atitudinile recomandate de programa şcolară accentuează dimensiunea afectiv-atitudinală şi morală a învăţării, susţin formarea profilului moral şi conştientizarea unor repere valorice necesare luării deciziilor de viaţă, de traseu educaţional şi de formare profesională. Sugestiile metodologice oferă clarificări pentru elementele de noutate ale programei şi includ exemple de strategii didactice, repere pentru proiectarea demersului didactic, precum şi elemente de evaluare continuă.

human papillomavirus cara kerja cancer de piele faza de inceput

De asemenea, sugestiile metodologice fac trimitere la o diversitate de contexte de învăţare şi la modalităţi de personalizare a demersului didactic prin referiri la interese speciale de cunoaştere, specificul human papillomavirus cara kerja comunităţi, adaptarea la nevoi speciale de învăţarelinkuri foarte utile către surse de informare şi de procesare a informaţiilor livrate la activităţi. De asemenea, sugestiile metodologice au rolul de a sublinia caracterul puternic formativ al acestui curs opţional şi de a deschide interesul faţă de dezvoltarea continuă şi responsabilă a profesorilor faţă de domeniul de cercetare şi de studiu al cursului.

Competenţe generale 1. Adoptarea unui stil de viaţă sănătos din perspectiva dezvoltării fizice şi socioafective la vârsta adolescenţei; 2.

Aplicarea unor strategii de human papillomavirus cara kerja şi colaborare cu ceilalţi, care ajută la dezvoltarea stimei de sine; 3.

Directory - Documents | Scribd

Asumarea de responsabilităţi în relaţiile interpersonale, bazate pe valorizarea semenilor şi pe respectarea sănătăţii fizice human papillomavirus cara kerja psihice a acestora. Valori şi atitudini: — dezvoltarea stimei de sine prin valorizarea relaţiilor interpersonale; — respectul, bazat pe cunoaştere, faţă de persoanele de sex opus; — prietenia; — valorificarea comunicării interpersonale în toate formele ei: verbale, nonverbale, paraverbale; — spiritul de iniţiativă pentru derularea unor proiecte de grup — interesul pentru human papillomavirus cara kerja echilibrată a propriei persoane.

Competenţe specifice şi conţinuturi Anul I Competenţe specifice Conţinuturi 1.

virus papiloma humano unam nhs hpv test of cure

Recunoaşterea unor aspecte de ordin fiziologic, social, emoţional şi moral-valoric specifice perioadei adolescenţei 2. Explorarea unor căi de acţiune care pot contribui la îmbunătăţirea stimei de sine 3.

Mult mai mult decât documente.

Identificarea unor caracteristici personale privind specificul fizic, human papillomavirus cara kerja şi intelectual, importante pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii 2. Analizarea influenţei diferiţilor factori asupra dezvoltării personale şi asupra construirii stimei de sine 3. Promovarea, în contexte diferite, a unui comportament bazat pe respectarea şi valorizarea persoanei 2. Punerea în practică a unor abilităţi specifice de comunicare la nivel personal şi interpersonal în vederea asigurării unei relaţionări sociale eficiente 3.

Argumentarea importanţei responsabilităţii, inclusiv la nivel social, în relaţionarea cu ceilalţi 3.

1287 comments

Identificarea factorilor şi rutinelor care pot susţine o dezvoltare sănătoasă a human papillomavirus cara kerja 2. Utilizarea autocunoaşterii şi a cunoaşterii celorlalţi în asigurarea acţiunilor coezive de grup şi la nivel interpersonal 2. Analizarea rolului autocontrolului în plan biofizic şi emoţional în dezvoltarea personală şi socială 3.

Asumarea unui set de valori şi norme de comportament care contribuie la o dezvoltare sănătoasă a adolescentului 2. Identificarea rolului autocontrolului în plan biofizic şi emoţional în dezvoltarea personală şi socială a adolescentului 3.

Utilizarea unor strategii de comunicare interpersonală pentru a colabora eficient cu ceilalţi şi a asigura echilibrul emoţional personal în relaţiile de grup 3. Formularea unor soluţii remediale pentru situaţii în care libertatea de a alege este limitată de presiunile mediului 1.

Spitalul, prin activitatea medicală şi activitatea de cercetare, participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

Asevedeași